Emokykla.lt
D.U.K.
2014-04-24 Man senatvės pensija bus paskirta 2015 metais gruodžio mėnesį. Darželyje dirbu auklėtoja jau šešerius metus. Ar mane gali atleisti iš darbo pagal naują įstatymą?
Man senatvės pensija bus paskirta 2015 metais gruodžio mėnesį. Esu muzikos mokytoja. Darželyje dirbu auklėtoja jau šešerius metus. Ar mane gali atleisti iš darbo pagal naują įstatymą?
 
2014-04-24
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   

 Kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams buvo nustatyti 2005 metais. LR švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą Nr. 506 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“. Šiame apraše numatyta, kad dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką atitinkančias programas.
 
Šiame įsakyme numatyta, kad asmuo, kuris nėra laikomas dalyko specialistu, dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas gali iki 2007 m. rugsėjo 1 d. Šis apribojimas netaikomas asmenims, kuriems 2007 m. rugsėjo 1 d. iki senatvės pensijos amžiaus bus likę ne daugiau kaip 5 metai.
 
Vėliau reikalavimų terminas kelis kartus buvo pratęstas. 2013 m. liepos 3 d. švietimo ir mokslo ministras pasirašė dar vieną, paskutinį, pratęsimą (iki 2014 m. rugsėjo 1 d.). Tačiau nebuvo paaiškinta, kaip mokyklų vadovai turi elgtis su asmenimis, kuriams iki senatvės pensijos amžiaus bus likę ne daugiau kaip 5 metai.
 
Švietimo ir mokslo ministerijoje rengiami minėto aprašo pakeitimai, kuriuose yra numatoma, kad kvalifikaciniai apribojimai nebus taikomi asmenims, kuriems 2014 m. rugsėjo 1 d. iki senatvės pensijos amžiaus bus likę ne daugiau kaip 5 metai.
 
Jei švietimo ir mokslo ministras pasirašys šiuos pakeitimus, jūsų atleisti dėl kvalifikacinių reikalavimų nebus teisinio pagrindo.
 
Nuorodos:
 • Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253319
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1485 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 506 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“:  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453277&p_query=&p_tr2=2
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje