Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-03-12 Ar galiu dirbti mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja, jei 2000 m. įgijau pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją?
 2000 metais Klaipėdos universitete baigiau studijas pagal Vaikystės pedagogikos studijų programą, įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją. Ar galiu dirbti mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja? Ar reikia baigti kvalifikacijos tobulinimo programą?
 
2014-03-12
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
 Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506 patvirtintą ,,Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašą“ ikimokyklinio ugdymo specialistu laikomas asmuo, baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d įsakymu V-1485 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-506 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašas (toliau – Aprašas) papildomas 16 punktu, kuriame numatyta, kad dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką / sritį atitinkančias programas. 
 
Šios nuostatos turėjo įsigalioti 2013 m. rugsėjo 1 d. , tačiau jų įsigaliojimas nukeltas iki 2014 m. rugsėjo 1 d., remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-619 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1485  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“. 
 
Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.  pedagogo kvalifikaciją turinčiu bus laikomas asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis diplomą, kuriame įrašyta, kad yra įgijęs atitinkamo dalyko mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo ar dėstytojo kvalifikaciją.
 
Pedagogo, dirbančio priešmokyklinėje grupėje, veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1581 patvirtintas „Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas“.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – asmuo, priešmokyklinėje grupėje ugdantis vaikus nuo 5-erių arba 6-erių metų. Jis privalo:
 • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; 
 • būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją;
 • būti iki 2005 m. papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.
Kadangi edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją įgijo­te iki 2005 m., priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą iš­klau­sy­ti pri­va­lo­te. Dėl kursų organizavimo turėtumėte kreiptis į savivaldybės švietimo centrą, kuris, įvertinęs ugdymo įstaigų poreikius, šiuos kursus organizuoja. 
 
Nuorodos:
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ISAK-506 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404476
 •  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d įsakymas V-1485 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-506 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404476
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 3 d. Nr. V-619 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo nr. V-1485  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. Kovo 29 d. Įsakymo nr. 506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453277&p_query=&p_tr2=2
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=221964&p_query=&p_tr2=


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje