Emokykla.lt
D.U.K.
2013-01-07 Kaip įsteigti vaikų priežiūros centrą?
Kokie turėtų būti pagrindiniai vaikų priežiūros centro steigimo žingsniai? Ir nuo ko turėčiau pradėti?
 
2013-01-07
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai: 
 
Steigimo žingsniai
Esame paruošę bendrą steigimo žingsnių planą, kuris pagrindiniais bruožais nusako, kaip reikia įsteigti tokio tipo įstaigą.
 
1. Teisinės formos pasirinkimas ir steigimo dokumentų parengimas.
Galimi variantai: viešoji įstaiga, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija ar kt. Siekiant vykdyti vaikų dienos priežiūros veiklą gali būti steigiamas tiek viešasis (VšĮ), tiek ir privatus (pvz. UAB) juridinis asmuo. Šiuo atveju reikalavimai, taikomi nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir vaikų priežiūros centrui, nesiskiria, t.y. juridinio asmens steigimo tvarka yra tokia pati. Juridinį asmenį galima steigti taip pat ir internetu (plačiau žr. 1 priede).
 
2. Pavadinimo pasirinkimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymo tvarka nurodoma 2 priede.
 
3. Steigimo dokumentų (steigimo sutarties, akto) sudarymas. Steigimo dokumentų sudarymo tvarka nurodoma 3 priede.
 
4. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Steigiamojo susirinkimo sušaukimo tvarka nurodoma 4 priede.
 
5. Atidaroma kaupiamoji bendrovės sąskaita banke ir suformuojamas UAB įstatinis kapitalas. Steigėjų įnašai sudaro įstatinį kapitalą, kuris negali būti mažesnis nei 10 000 Lt. Bankas išduoda pažymą apie UAB įstatinio kapitalo suformavimą, kuri pateikiama notarui kartu su steigimo dokumentais.
 
6. Notariškas dokumentų patvirtinimas. Steigimo dokumentų pateikimas notarui patvirtinti, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad įmonę registruoti galima. Papildomai notarui reikia pateikti:
a. banko pažymą apie suformuotą UAB įstatinį kapitalą;
b. patalpų, kuriose registruojama įmonės buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas buveinei. Jei patalpos įkeistos, pateikiamas ir įkaito gavėjo sutikimas.
 
7. Įmonės vadovo paskyrimas.
 
8. Steigimo dokumentų pateikimas VĮ Registrų centrui.
 
9. Verslo liudijimo įsigijimas. Siekiantys vykdyti vaikų priežiūros veiklą nesteigiant juridinio asmens, gali įsigyti verslo liudijimą šiai veiklai vykdyti. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius apibrėžia vaikų dienos priežiūros veiklą (kodas 88.91) kaip „vaikų (moksleivių) dienos priežiūrą, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūrą“. Pagal individualios veiklos pažymą EVRK būtų 889100, vykdoma veikla – vaikų dienos priežiūros veikla. Ši veikla gali apimti vaikų visos dienos ar valandinę priežiūrą.
 
Dėl verslo liudijimo įsigijimo galima kreiptis į gyvenamosios vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta. Detali informacija apie dokumentus, kuriuos gyventojas turi pateikti norėdamas įsigyti verslo liudijimą pateikta leidinyje „Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė“.
 
Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui, t.y. gyventojas gali pasirinkti veiklą vykdyti bet kokias kalendorinių metų 5 dienas. Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas laikotarpiui trumpesniam nei iki metų pabaigos arba laikotarpiui su tarpais, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęstas.
 
Verslo liudijime gali būti įrašomas vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas ar rūpintojas, tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodytas asmuo turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.
Verslo liudijimų išdavimą reglamentuoja LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992, 2005, Nr. 138-4971).
 
10. Vaikų priežiūros veiklai tinkamų patalpų radimas. Vaikų priežiūros veiklą galima vykdyti ir gyvenamosiose patalpose nepakeitus jų paskirties. Remiantis LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu patvirtinu Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašu (2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178) gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias patalpas, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, yra galima vaikų priežiūros veikla, nedaranti žalos dviejų butų namo, daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžianti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
 
11. Maitinimo organizavimas. Jeigų vykdydami vaikų priežiūros veiklą planuojate teikti ir maitinimo paslaugas, tuomet maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4693) reikalavimus.
 
12. Komandos formavimas. Atsižvelgus į įstaigos veiklos apimtį ir planuojamas teikti paslaugas suburti kvalifikuotų specialistų komandą.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje