Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2013 01 07 Koks yra maksimalus ikimokyklinio ugdymo auklėtojo etatų ir darbo valandų skaičius?
2013 01 07
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai: 
 
Visų pirma, reikėtų pažymėti, kad LR darbo kodekse nėra vartojama sąvoka „etatas“, tačiau bendrąja prasme etatas yra suprantamas kaip nuolatinės pareigos, tarnybos vieta su atlyginimu, numatyta įstaigos ar organizacijos biudžete.
 
LR darbo kodeksas nenumato, keliose darbovietėse asmuo gali dirbti, tačiau yra nustatytas maksimalus galimas darbo valandų skaičius.
LR darbo kodekso 144 straipsnis reglamentuoja darbo laiko trukmę. Remiantis šio kodekso nuostatomis, darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Kasdienė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų.
 
Remiantis LR darbo kodekso 146 straipsniu darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, nustatomas sutrumpintas darbo laikas (toks sąrašas patvirtintas 2003 m. rugsėjo 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo” (su pakeitimais ir papildymais), auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, specialiuosiuose vaikų globos ir auklėjimo namuose, specialiųjų poreikių turinčių vaikų socialinės globos įstaigose (grupėse), kūdikių namuose, mokyklų priešmokyklinio ugdymo pedagogams gali būti nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo savaitė.
 
Darbo kodekso 145 straipsnyje numatyta, kad darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato Vyriausybė. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 patvirtintą „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo”, darbo laiko sutrumpinimo tvarką, auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nustatyta ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo savaitė, išskyrus Švietimo ir mokslo ministro nustatytus išimties atvejus.
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę” (su pakeitimais ir papildymais) nustatyti atvejai, kada darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo išimties atvejus, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę, ir darbas nelaikomas viršvalandiniu:
 
1) pavaduojant laikinai nesančius darbuotojus dėl ligos, atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės laikotarpiais;
2) per mokslo metus pasikeitus norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, tarifikuojamos papildomos valandos ir dėl to darbo laiko trukmė per savaitę viršija 36 valandas, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.;
3) mokykloje trūkstant kvalifikuotų specialistų, suderinus su darbuotojų atstovais ir savivaldybės mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, valstybinėje mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su steigėju, o viešosiose įstaigose su visuotiniu dalininkų susirinkimu.
 
LR darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.
 
Taigi, asmuo gali dirbti keliose darbovietėse ir dvylika valandų per dieną nepažeidžiant darbo ir poilsio režimo (darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis, įmonėse, kuriose dėl gamybos pobūdžio ar kitų sąlygų penkių darbo dienų savaitė neįmanoma, nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio diena), darboviečių skaičius taip pat nėra ribojamas, tačiau pedagogai pedagoginį darbą gali dirbti tik 36 valandas per savaitę.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje