Emokykla.lt
D.U.K.
2012-12-17 Ar gali viešoji įstaiga, šalia ugdomosios veiklos, vykdyti papildomą veiklą – vaikų dienos priežiūrą?
Ar gali viešoji įstaiga, šalia ugdomosios veiklos, vykdyti papildomą veiklą – vaikų dienos priežiūrą (kodas 88.91)? Kaip reikėtų sutvarkyti dokumentus? Ar tie patys pedagogai galėtų vykdyti šią veiklą?
 
2012-12-17
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai:

Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, vykdomos vaikų priežiūros veiklos
 
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnyje nurodoma, kad viešoji įstaiga − tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
 
Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsniu, viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams. Be to, pažymėtina, kad viešajai įstaigai neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose.
 
Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsniu, viešosios įstaigos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo viešoji įstaiga vadovaujasi savo veikloje. Viešosios įstaigos įstatuose turi būti nurodyti įstaigos veiklos tikslai (jie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis).
 
Taigi, jeigu numatoma vykdyti vaikų priežiūros veikla prieštarauja viešosios įstaigos įstatams ir jos veiklos tikslams arba tokia veikla nėra nurodyta įstaigos veiklos tiksluose, turėtų būti keičiami šios įstaigos įstatai. Įstatų keitimo tvarka turėtų būti nustatyta galiojančiuose įstaigos įstatuose.
 
Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga, vykdomos vaikų priežiūros veiklos
 
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnis nustato, kad biudžetinė įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
 
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnis nustato, kad biudžetinė įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja biudžetinės įstaigos nuostatams ir jos veiklos tikslams. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnis numato, kad biudžetinės įstaigos nuostatai yra dokumentas, kuriuo biudžetinė įstaiga vadovaujasi savo veikloje. Biudžetinės įstaigos nuostatuose turi būti nurodyta biudžetinės įstaigos priskirtos funkcijos ir veiklos tikslai – aiškiai ir išsamiai nurodoma veiklos sritis ir rūšys.
 
Taigi, jeigu numatoma vykdyti vaikų priežiūros veikla prieštarauja biudžetinės įstaigos nuostatams ir jos veiklos tikslams, turėtų būti keičiami šios įstaigos nuostatai. Nuostatų keitimo tvarka turėtų būti nustatyta galiojančiuose nuostatuose.
 
Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų vykdomos vaikų priežiūros veiklos
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 114 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą, šiuo atveju – vykdys ir vaikų priežiūros veiklą.
 
Darbuotojui sutikus eiti papildomas pareigas ar dirbti papildomą darbą (susijusį su pagrindiniu darbu (pareigomis)) pasirašyti naujos rašytinės darbo sutarties nereikia. Dėl papildomo darbo (pareigų) susitariama galiojančioje pagrindinėje darbo sutartyje. Tačiau einant vienoje darbovietėje dvi visiškai nesusijusias pareigas ir viršijant Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą leistiną darbo laiko trukmę, gali būti sudaryta atskira darbo sutartis.
 
Taigi į esamą darbo sutartį reikėtų įtraukti naują sąlygą, kad viso sutarties galiojimo metu (arba tik tam tikrą laikotarpį) darbuotojas, greta pagrindinių pareigų ar pagrindinio darbo, eis tam tikras papildomas pareigas ar dirbs tam tikrą papildomą darbą ir gaus už tai papildomą darbo užmokestį. Toks susitarimas ir laikytinas sutartimi dėl papildomo darbo. Susitarime gali būti numatomas ir jo galiojimo terminas ar nutraukimo sąlygos.
 
Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį, kad pedagogams, kurių darbo užmokestis yra finansuojamas iš ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšų, iš minėtų lėšų turėtų būti apmokama tik už ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbą. Taip pat svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą“ numato įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Jums patartina kreiptis į teritorinį visuomenės sveikatos centrą konsultuotis, ar vaikų priežiūros veiklos vykdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupėje nepažeis minėtoje higienos normoje nustatytų reikalavimų.
 
Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
 
Šiuo metu vykdomas 2-asis projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ etapas. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius. 2-ojo etapo projekto veiklos – ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas arba grupes; ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas; metodinės pagalbos teikimas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida; portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtra; tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje