Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-10 Kokia privataus darželio steigimo veiksmų seka, kokie reikalavimai?
Kaip ir daugelis tėvų, susidūrėme su sunkumais dėl darželių stygiaus. Auginame du vaikus: berniukui – 3 metai, mergytei – 1 metukai. Vežioti berniuką į miesto darželį finansiškai neapsimoka. Vis dažniau pamąstome apie privataus darželio steigimą. Kokie būtų reikalavimai jam steigti? Nuo ko pradėti ir kokia seka? Ar yra koks finansavimas?
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai:
 
Siūlome bendrą steigimo žingsnių planą, kuris pagrindiniais bruožais nusako, kaip reikia įsteigti tokio tipo įstaigą. Visas procesas suskirstytas į keturias dalis: verslo plano kūrimas, įstaigos įteisinimas, registracija savivaldybėje ir veiklos planavimas bei organizavimas. 
 
Verslo planas:
1. Pirmiausia siūlytume parengti verslo planą ir ugdymo programos projektą, kuriame numatytumėte kiek vaikų bus įstaigoje, kokia ugdymo metodika bus taikoma, kokios papildomos veiklos bus vykdomos. Reikalavimo dėl minimalaus vaikų skaičiaus nėra, tad tai priklausytų nuo jūsų turimų patalpų ir planuojamos programos bei turimos komandos. Pasidomėkite, kiek ir kokio amžiaus vaikų yra vietovėje, kurioje planuojate įsteigti darželį, kokios yra nelankymo priežastys ir ar tėvai norėtų vaikus leisti į darželį. Svarbu pažymėti, kad ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai, nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Skirtingo amžiaus vaikų grupėse nuo gimimo iki 3 metų gali būti ne daugiau kaip 8 vaikai. 
 
2. Jeigu jau turite patalpas, pirmiausia reikėtų kreiptis į Jūsų mieste esantį Visuomenės sveikatos centrą pasikonsultuoti ar patalpos yra tinkamos norint įsteigti Jūsų numatytą ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą. Jei patalpų neturite, perskaitykite higienos normas, kad sužinotumėte, kokie reikalavimai yra keliami tokio tipo įstaigoms ir tada ieškokite tinkamų patalpų. Šiuo atveju taip pat galite kreiptis į visuomenės sveikatos centrą dėl konsultacijų.
 
3. Žinant, ką reikės pertvarkyti, kad patalpos atitiktų keliamus reikalavimus, galite apskaičiuoti pradines investicijas ir rasti pirminius finansavimo šaltinius. Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija finansavimo investicijoms neteikia, todėl kol kas finansavimo variantai yra: banko paskolos arba investiciniai fondai. Įsteigus darželį ir pradėjus veiklą kiekvienam vaikui yra skiriamas ikimokyklinuko krepšelis, kuris siekia 2550LT (-/+ 5%) arba 3450 LT specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui per metus.
 
Teisiniai aspektai:
4. Kitas žingsnis būtų teisinės formos pasirinkimas (uždaroji akcinė bendrovė, viešoji įstaiga ar kita) ir steigimo informacijos surinkimas bei steigimo dokumentų parengimas.
5. Įmonė arba viešoji įstaiga įregistruojama Registrų Centro Juridinių asmenų registre.
 
Registracija savivaldybėje ir Švietimo ir mokslo ministerijos registruose:
6. Registrų centras automatiškai išsiunčia laišką Jūsų miesto savivaldybės administracijai. Savivaldybės atstovai su Jumis susisiekia ir Jūs turite įregistruoti savo veiklą savivaldybėje. Įregistravus įstaigą, el. paštu (jei nėra el. pašto - paštu) įstaigai išsiunčiama įregistravimo duomenų kortelė, taip pat pateikiama informacija apie naują švietimo įstaigą švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui. Įstaigos duomenis tampa vieši, prieinami visiems asmenims internete. Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas. Su minėtu mokymo įstaigų registru galite susipažinti čia.
 
7. Jeigu norite pamatyti pavyzdį, ką reikės pildyti, čia pateikiame Vilniaus savivaldybės pavyzdį: įstaigą reikia registruoti pagal žemiau pateiktą instrukciją ir pateikti dokumentus Vilniaus miesto savivaldybei (www.vilnius.lt, Konstitucijos pr. 3, 17 langelis, tel. 2112739). Jums reiks užpildyti registravimo kortelę (prisegtas) bei pateikti dokumentus. Registravimo kortelė pildyti reikia pasitelkiant šią interneto nuorodą. 
 
8. Bendrai savivaldybės švietimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
a. Prašymas - užpildyta registro kortelė (viena iš 6 kategorijų);
b. Įgaliojimo originalas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
c. Įstaigos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įstaigos vadovo;
d. Įstaigos nuostatų kopijos, patvirtintos įstaigos vadovo;
e. Įstaigos steigimo pažymėjimo, protokolo, nuorašo ar kito dokumento kopija, patvirtinta įstaigos vadovo;
f. Jei įstaiga veikia ne įstaigos registracijos vietoje (nurodytoje Juridinių asmenų registre, įregistruojant nuostatus), papildomai pateikiama patalpų nuomos sutarties, pažymos ar kito dokumento kopija, patvirtinta įstaigos vadovo bei įrodančios, kad įstaiga teisėtai veikia kitu adresu, nėra pažeidžiamos higienos normos.
 
9. Taip pat, prieš pradėdami vykdyti veiklą, turite kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą, kad galėtumėte gauti prisijungimą prie mokinių ir pedagogų registro. Apie registrus galite pasiskaityti čia:
 
Jūs turite susipažinti su Mokinių ir Pedagogų registrų nuostatais, saugos nuostatais bei kitais saugos dokumentais. Tada turite užpildyti Mokinių ir Pedagogų registrų vartotojų anketas ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenis ir gausite prisijungimą prie registrų. Šitaip Jūs tapsite registrų vartotojais ir galėsite vesti ir tvarkyti ten savo įstaigos duomenis.
 
Veiklos planavimas ir organizavimas:
10. Įregistravę įstaigą savivaldybėje, turite gauti teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos išduodamą leidimą-higienos pasą. LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 buvo patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Minėtoji higienos norma nustato, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga gali veikti tik gavusi leidimą higienos pasą (Higienos norma yra čia).
 
11. Norint gauti higienos pasą, pareiškėjas teritorinei valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai turi pateikti:
a. Nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą;
b. Asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
c. Dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla;
d. Kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas.
 
12. Higienos normoje nurodoma, kad jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse. Jei Jūsų planuojamos ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbo laikas yra ilgesnis nei 4val., Jūs turite nuspręsti ar maistas darželyje bus ruošiamas vietoje ar bus atvežamas tiekėjų. Bet kuriuo atveju meniu turi būti suderintas su Jūsų miesto Visuomenės sveikatos centru. Tada galite kreiptis į Maisto ir veterinarijos tarnybą ir jei atitiksite visus keliamus reikalavimus, ji Jums išduos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Tik turint šį pažymėjimą ir patvirtintą meniu galite vykdyti maitinimą įstaigoje.
 
13. Atsižvelgus į įstaigos veiklos apimtį ir planuojamas teikti programas/paslaugas suburti kvalifikuotų specialistų komandą. Steigėjas neturi turėti pedagoginio išsilavinimo, tačiau auklėtojai dirbantys su vaikais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir išsilavinimą: auklėtojas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turėti auklėtojo kvalifikaciją. Tačiau nuo 2013 m. rugsėjo 1d. reikalavimai keičiasi. Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas galės asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis privalo įsigyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas. Plačiau apie tai galite pasiskaityti čia.
 
Darbuotojų skaičius priklauso nuo vaikų skaičiaus ir Jūsų planuojamos ikimokyklinio ugdymo programos. Vienu metu grupėje su vaikais nuo gimimo iki 1 metų amžiaus turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai; su vaikais nuo 1 iki 7 metų turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas). Jei planuojate teikti papildomas paslaugas, Jums gali tekti rasti muzikos, kalbų ar kitų pedagogų, kurie galėtų mokyti šių dalykų. Tai pat turėtumėte nuspręsti, ar Jums reikės papildomų darbuotojų vykdyti administracinius reikalus, prižiūrėti ūkinę dalį ir vykdyti maitinimą.
 
14. Turėdami darbuotojų komandą, galite parengti detalią įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą.
 
15. Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, tris kartus per 2012 metus (balandžio 2 d., liepos 2 d., spalio 1 d.) ir 2013 m. sausio 3 d. Mokinių registre patikrina ir atsiskaito už duomenis (toliau – duomenys), reikalingus mokinio krepšelio lėšoms apskaičiuoti, registro modulyje „Ataskaitos“. Ikimokyklinio ugdymo krepšelis skiriamas ne mažiau kaip 4 val. per dieną arba 20 val. per savaitę ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui finansuoti. 2012 metais šiame krepšelyje yra 2555 litai (vienam vaikui metams). Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skirtas 35 proc. didesnis krepšelis – 3450 litų per metus. Likusią ugdymo dalį finansuoti ir ūkio lėšų ugdymo įstaigoms skirti turi jų steigėjas, rėmėjai, tėvai ar kt. šaltiniai. Lėšos gali būti pervedamos mokykloms, kurios:
a. Yra įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre;
b. Yra pasitvirtinusios ir vykdo Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Žin., 2005, Nr. 52-1752);
c. Turi leidimą-higienos pasą vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą;
d. Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas), vykdantis ikimokyklinio ugdymo programą, atitinka teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
e. Mokinius yra įregistravusios registre.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje