Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-11 Kaip įgyti auklėtojos metodininkės kvalifikaciją?
2012-01-11 
 
Atsako Gražina Valeikaitė, Vilniaus SOS darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
 
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1578 (galite rasti www.smm.lt) galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogo metodininko (t.y. auklėtojo metodininko) kategorija gali būti suteikiama arba patvirtinama pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagoginę-psichologinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 6 metų atestuojamosios srities pedagoginio darbo praktiką.
 
Pedagogas švietimo įstaigos pedagogų atestacijos komisijai pateikia:
 • prašymą dėl atestacijos;
 • mokytojo duomenų anketą (2 priedas - rasite www.smm.lt);
 • mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelę (3 priedas). Pagal mokytojų atestacijos programą atestuojamas pedagogas institucijos pedagogų atestacijos komisijos (toliau vadinama atestacijos komisija) sekretoriui ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacijos komisijos posėdžio pateikia;
 • savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas (kiekvienų atestacinio laikotarpio mokslo metų) (4 priedas); pagal savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas bei argumentuotas savo išvadas, prireikus pasitaręs su atitinkama metodine grupe (metodine taryba, mokytojų taryba), gali siūlyti atestacijos komisijai svarstyti mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai klausimą;
 • kvalifikacijos įskaitų pažymėjimą ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pakartotinai atestuojantis);
 • metodinių darbų sąrašą, patvirtintą jo darbą kuruojančio švietimo įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo, aptartą su metodine taryba ar būreliu, jei jų nėra - su pedagogų taryba.
Pedagogas, pretenduojantis įgyti ar patvirtinti ikimokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinę kategoriją, papildomai pateikia miesto, rajono, apskrities ar zonos atitinkamo dalyko pedagogų metodinio būrelio, jei jo nėra – savivaldybės specialisto, kuruojančio dalyką, rekomendaciją (savivaldybių švietimo įstaigų pedagogams) arba apskrities specialisto, kuruojančio dalyką, rekomendaciją (valstybinių ir nevalstybinių švietimo įstaigų pedagogams) šiai kategorijai įgyti.  
 
Švietimo įstaigos vadovas arba vadovo pavaduotojas (prireikus kviečiamas ne žemesnę kvalifikacinę kategoriją turintis pedagogas ar metodinio būrelio vadovas) nuolat stebi ir tiria pedagogo praktinę veiklą ir ugdymo rezultatus, pildo pedagogo praktinės veiklos įvertinimo pažymą, kurią aptaria su švietimo įstaigos metodinio būrelio pedagogais ar metodine taryba, jei jų nėra, su pedagogų taryba ir pateikia švietimo įstaigos pedagogų atestacijos komisijai.
 
Nustatant ar pretendento praktinis darbas atitinka ikimokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kategoriją, dalyvauja savivaldybės administracijos švietimo padalinio, valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms - apskrities viršininko administracijos, švietimo padalinio deleguotas atitinkamo dalyko specialistas, turintis ne žemesnę kaip pretenduojamą kategoriją. Praktinio darbo vertinimo pažymos (6,7 priedus ) formas pildo abu vertintojai. 
 
Pedagogo veiklos ir turimos kvalifikacinės kategorijos atitikties nustatymą taip pat gali inicijuoti institucijos vadovas, atestacijos komisija, steigėjas/valdymo organas ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos. Atestacijos priežiūrą vykdo: steigėjas/valdymo organas, ministerija, apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyriai (tarnybos) pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 834 (Žin., 2004, Nr. 105-3888).  
 
Portalo klausimo autorei noriu priminti, jog Jums direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi paaiškinti, kokių dokumentų, gebėjimų, atliktų darbų, organizuotų veiklų įstaigose reikė turėti. Tai yra tiesiomis pavaduotojos ugdymui darbas, ji atsakinga už pedagogų kvalifikaciją, jos kėlimą. Dar pasiūlyčiau paskaityti leidinį parengtą Švietimo ir mokslo ministerijos pedagogų profesinės raidos centro „METODINĖS REKOMENDACIJOMIS MOKYTOJŲ VEIKLAI VERTINTI“.
 
Linkiu sėkmės ir drąsos siekiant įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje