Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-24 Kuo skiriasi privatus darželis ir vaikų dienos centras?

Kokie yra esminiai skirtumai tarp privataus darželio ir vaikų dienos centro?
 Ar teisiniu aspektu yra lengviau įsteigti vaikų dienos centrą, ar iš esmės vaikų dienos centrui reikalingi tie patys leidimai ir licencijos kaip ir privačiam darželiui?
 
2012-07-24
 
Atsako UAB „Civitta“ konsultantai:
 
Vaikų dienos centras – viešasis juridinis asmuo, teikiantis socialines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Vaikus į dienos centrus siunčia savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos tarnybos. Dienos centruose vaikams organizuojamas ugdymas, pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas ir maitinimas. Su centrą lankančių vaikų tėvais dirbamas sistemingas socialinis darbas, jie skatinami geriau rūpintis savo vaikais ir jų ugdymu, tėvams teikiama reikiama psichologinė, pedagoginė ir teisinė pagalba, šalinamos priežastys, dėl kurių vaikams gali būti nustatoma globa (rūpyba).
 
Taigi, vaikų dienos centrai skirti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, socialinėms problemoms, susijusioms su vaikų priežiūra ir ugdymu, spręsti: organizuoti centrą lankančių vaikų ugdymą, popamokinį užimtumą. Mes suprantame, kad jūs norėtumėte steigti ne vaikų dienos centrą, kaip jis yra suprantamas tradicine prasme (kaip skirtas vaikams iš socialinės rizikos šeimų), tačiau vaikų dienos priežiūros centrą, kuriame vaikus galima būtų palikti kelioms valandoms ar visai dienai. Vaikų priežiūros veiklai nėra taikomi reikalavimai numatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokiems centrams nesuteikiama teisės vykdyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų.
 
Reikėtų pažymėti, kad įsteigus ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir pradėjus veiklą, kiekvienam vaikui skiriamas ikimokyklinuko krepšelis, kuris siekia 2550 Lt (arba 3450 Lt specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiam vaikui) per metus. Priešmokyklinukams skiriamas 3450 Lt metinis krepšelis. Tuo tarpu vaikų priežiūros centrams tokia parama nėra teikiama, taigi, vienintelis pajamų šaltinis būtų tėvų įmokos.
 
Siekiant vykdyti dienos vaikų priežiūros veiklą, gali būti steigiamas tiek viešasis (VšĮ), tiek ir privatus (pvz., UAB) juridinis asmuo. Šiuo atveju reikalavimai, taikomi nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir vaikų priežiūros centrui nesiskiria, t.y. juridinio asmens steigimo tvarka yra tokia pati.
 
Siekiantys vykdyti šią veiklą nesteigiant ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar vaikų priežiūros įmonės asmenys gali įsigyti verslo liudijimą. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius apibrėžia vaikų dienos priežiūros veiklą (kodas 88.91) kaip „vaikų (moksleivių) dienos priežiūrą, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūrą“.
 
Dėl reikalavimų vaikų dienos priežiūros centrui
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius apibrėžia vaikų dienos priežiūros veiklą (kodas 88.91) kaip „vaikų (moksleivių) dienos priežiūrą, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūrą“. Vaikų priežiūros veikla atskirai nėra reglamentuojama, tačiau šiai veiklai, kaip ir kitoms Lietuvos Respublikoje vykdomoms veikloms taikomi bendrieji teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos apsaugą (LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“). 
 
Šiuo atveju, taip pat būtų atliekama valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė – įgaliotų valstybės institucijų ir pareigūnų atliekami veiksmai ūkinės komercinės veiklos atitikties aukščiau minėtų visuomenės sveikatos saugos norminių teisės aktų reikalavimams įvertinti bei administracinėms poveikio priemonėms taikyti.
 
Pagrindinę funkciją šiuo atveju atlieka teritoriniai visuomenės sveikatos centrai. Pažymėtina, kad teritorinių visuomenės sveikatos centrų paskirtis – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. Teritoriniai visuomenės sveikatos centrai taip pat vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir pagal savo kompetenciją gina vartotojų teises; užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką. 
 
Atsako UAB „Peritus sprendimai“ teisininkas-ekspertas A. Šiaudinis
 
Tiek vaikų dienos centro, tiek ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos teisinė forma gali būti viešoji įstaiga. Steigiant viešąją įstaigą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu. Reikėtų pažymėti, kad steigiant ikimokyklinio ugdymo įstaigą taip pat reikia vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais teisės aktai
 
Tiek steigiant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tiek vaikų dienos centrą reikia parengti įstaigos (jos filialo) steigimo dokumentus: steigimo sutartį, kurią pasirašo visi steigėjai (jei steigėjas - vienas asmuo, jis vietoje steigimo sutarties surašo ir pasirašo steigimo aktą); įstaigos įstatus (jei steigiamas filialas – įstatų papildymą), taip pat įregistruoti įstaigą Juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registrui, notarui ir Valstybės įmonės registrų centro filialui pateikti reikalingus dokumentus (jei įstaigos įstatuose numatyta visuomenei naudinga veikla, nustatyta LR labdaros ir paramos įstatyme, steigėjas prašyme turi tai pažymėti).
 
Steigiant ikimokyklinio ugdymo įstaigą taip pat privalu parengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą. Taip pat kasmet iki spalio 1 d. pagal Švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką pateikti informaciją apie įstaigoje ugdomus vaikus.
 
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant, naudojant ir eksploatuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, naudojantiems, eksploatuojantiems įstaigų statinius ir (ar) patalpas, vykdantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas ir kontrolę vykdančioms institucijoms.
 
Taigi atsakant į Jūsų klausimą, pažymėtina, kad viešosios įstaigos steigimas remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais yra paprastesnis negu ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioms be bendrųjų reikalavimų yra taikomi specialiūs teisės aktai.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje