Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-07 Kokie teisės aktai reglamentuoja vaikų maitinimų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?
Norėčiau sužinoti, kokiais teisės aktais remtis, kai tėvai nori pasirinkti vaikų maitinimų skaičių. Pvz. darželyje yra maitinami vaikai 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė). Tėvai, kurie dirba pamainomis pageidauja parinkti  savo vaikui vietoje 3 jų maitinimų, tik vieną (pietus). Tuomet vaiką atveda po pusryčių arba atsiima prieš vakarienę. Keli tėvai dėl sunkios finansinės  padėties  pageidauja visiškai atsisakyti maitinimo darželyje. Tuomet vaikas būna tik 4 val. Ar galima leisti tėvams rinktis? 
 
2012-01-07
 
Atsako Vilniaus nevalstybinio SOS darželio auklėtoja metodininkė G.Valeikaitė
 
Atsakant trumpai į pateiktą portalo lankytojo klausimą,kokiais teisės aktais remtis, kai tėvai (darželyje) nori pasirinkti vaikų maitinimų skaičių“, galiu teigti, jog tuos teisinius aktus sudaro steigėjas, t.y. savivaldybės taryba. Kiekvienoje savivaldybėje mokestis už vaikų išlaikymą, maitinimą yra skirtingas, bet galioja tam tikri bendri normų nustatymai.
 
Pvz. Kauno miesto politikai nusprendė leisti tėvams pasirinkti, kiek kartų jų atžalos turėtų būti maitinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, arba visai maitinimo atsisakyti. Miesto politikai taip pat pritarė įsiskolinusių tėvų drausminimo priemonėms.
 
„Tai gal būtų paranku tėvams, kurie nedirba, neturi pajamų, bet sudarytų ir tiemsvaikams galimybę be papildomų mokamų paslaugų gauti savivaldybės paslaugą, ugdymą, kuris, manome, yra pats svarbiausias“, - teigė Kauno savivaldybės Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio atstovė. Toks tarybos sprendimas tėvams leis pasirinkti vaikų maitinimų skaičių, priklausomai nuo jų ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigose praleidžiamo laiko.
 
Politikai taip pat apsisprendė dėl įsiskolinusių tėvų drausminimo. Sprendime numatyta, kad jei dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę vaiką išbraukti iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus arba globėjus. Mokesčio už darželį nemokės šeimos, gaunančios socialinę pašalpą. 50 proc. mokestis bus mažinamas keletu atvejų, pavyzdžiui, kai vaikas turi vieną iš tėvų, šeima augina tris ar daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, arba tuomet, kai ikimokyklinę ar priešmokyklinę įstaigą lankantis vaikas yra kilęs iš šeimos, kurioje pajamos vienam nariui yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydis. Tarybos priimti sprendimai įsigaliojo nuo šių metų rugsėjo 1-osios Kaune.
 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba laikosi priimto 2010 m. kovo 31 d. Nr. 1-1482 sprendimo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 2000, Nr. 2-45) 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė:
nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas ir mokestį:
 
1. Ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
 • lopšelio grupėse – už 6,26 Lt;
 • darželio grupėse – už 7,16 Lt;
 • specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
 • lopšelio grupėse – už 7,00 Lt;
 • darželio grupėse – už 7,70 Lt.
2. Nustatyti 2,5 (dviejų Lt 50 ct) Lt mokestį visoms šeimoms ir 1 (vieno) Lt mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui.
 
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sąlygas ir tvarką. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003,  Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000,  Nr. 2-45).
 
Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną. Trumpo buvimo (iki 4 val.) grupių vaikai gali būti nemaitinami. Už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) taikomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestis ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti) tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui. Mokestį vaiko ugdymo reikmėms moka visi tėvai, lengvatos nenumatytos. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui.
 
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
 
1. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 20 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu šeima į darželį leidžia 2 vaikus.
2.  Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
 • tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą,  pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 • vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
 
1.  Vaikas lanko specializuotas grupes bendrosios paskirties įstaigose bei ugdomas bendrose grupėse integruotu būdu arba specialius darželius, skirtus vaikams, turintiems įvairius vystymosi sutrikimus.
2.  Šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos centro pateiktas pažymas.
3.  Vaikas nelanko įstaigos dėl:
 • ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į ugdymo įstaigą;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
 • prastovų tėvų darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
 • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;
 • vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
 • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;
 • oro temperatūros, jei yra žemesnė kaip minus 20o C.
Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą kartu su prašymu, pateikiami lopšelio-darželio direktorei, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša direktorei.
 
Tiesiog noriu palinkėti drąsos kreiptis į savo vietos (miesto) gyvenamą savivaldybės administracijos Švietimo departamento Neformaliojo švietimo skyrių visais iškilusiais klausimais, be to aprašas už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą skelbiamas Savivaldybės ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų interneto svetainėse.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje