Emokykla.lt
D.U.K.
2013-01-08 Ar galima grupėse viešai pakabinti sąrašus vaikų, lankančių logopedines pratybas?
Nrėčiau paklausti, ar gali lopšelio-darželio direktorius reikalauti logopedo iškabinti grupėse sąrašus vaikų, lankančių logopedines pratybas? 
 
2013-01-08 
 
Atsako teisininkė Aušra Petrauskaitė
 
Atsakant į Jūsų klausimą, svarbu pažymėti, kad Jūsų klausimas susijęs su vaiko teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1959 metų Vaiko teisių deklaracija, 1989 metų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kiti nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai.
 
Pažymėtina, kad aukščiau minėtais teisės aktais privalo vadovautis ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktorius bei kiti įstaigos darbuotojai. Informacija apie vaikus, lankančius logopedines pratybas, yra susijusi su vaiko sveikata, todėl ši informacija yra konfidenciali ir neturėtų būti skelbiama viešai.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga negali jokiems kitiems asmenims be vaiko tėvų (globėjų) sutikimo suteikti informacijos apie vaiko sveikatos būklę. Tokia informacija galėtų būti teikiama tik, tuo atveju, jeigu tuo nebūtų daroma žalos vaiko privataus gyvenimo interesams arba tokios informacijos teikimas būtų privalomas pagal įstatymus.
 
Tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės, vietos savivaldos ir visuomeninės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis šių Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintų nuostatų bei principų:
1)    visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus;
2)    vaikas turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis;
3)    kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių;
4)    vaiko teises pirmiausia privalo užtikrinti tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai.
    
Pažymėtina, kad net ir sprendžiant kilusius ginčus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai kitaip reguliuoja santykius, susijusius su vaiko teisėmis bei laisvėmis ir jų apsauga, arba šie santykiai nėra įstatymų sureguliuoti, turi būti taikomos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas įstatymo atitinkamos nuostatos.
 
Vaikai, taip pat kaip ir suaugusieji, turi teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.23 straipsnis). Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas ir duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką bei kitokie neteisėti veiksmai.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje