Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-07-26 Ko reikia viešajai įstaigai (VšĮ), norint dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais?
Mūsų viešoji įstaiga pagal sutartį nori organizuoti būrelius 2 - 6 m. vaikams privačiame darželyje. Mūsų įstaigos darbuotoja, kuri imsis šios veiklos turi pedagoginį prancūzų kalbos filologijos bakalauro laipsnį. Ar jai pakanka tokio išsilavinimo? Kokie dokumentai dar reikalingi norint mokyti ikimokyklinio amžiaus vaikus? Ar mūsų įstaiga gali dirbti pagal darželio patvirtintą ugdymo programą ar reikalinga atskira programa? 
 
Atsako teisininkė Aušra Petrauskaitė
 
Lietuvos švietimo sistema apima formalųjį (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjįprofesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas) ir neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, kitą neformalųjį vaikų (taip pat formalųjį švietimą papildantį ugdymą) ir suaugusiųjų švietimą).
 
Jeigu planuojate vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą ir ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus, atkreiptinas Jūsų dėmesys į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnį. Remiantis šiuo straipsniu, neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.  
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 51 straipsnis nustato švietimo teikėjo teises ir pareigas, pavyzdžiui:
1) vykdyti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir kitas neformaliojo švietimo programas;
2) teikti švietimo pagalbą;
3) gauti nustatytą finansavimą ir lengvatų.
 
Kitas švietimo teikėjas privalo:
1) užtikrinti švietimo kokybę ir mokinių saugumą ugdymo proceso metu;
2) suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;
3) sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas;
4) laikytis mokytojo etikos normų;
5) rūpintis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu.
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato, kad neformaliojo ugdymo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme švietimo teikėju laikoma – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti švietimą. Pažymėtina, kad Jūsų nurodytas pedagogas gali organizuoti būrelį ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 str. 4 d. nustato, kad ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V- 1009 redakcija) patvirtintas Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas. Šis aprašas nustato, kad švietimo teikėjai, remdamiesi Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu (toliau – Kriterijai), rengia ir sistemingai atnaujina ikimokyklinio ugdymo programą.
 
Švietimo teikėjų, kurie vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), savininkas, įvertinę šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, švietimo poreikius, teikia pritarimą programai. Programa ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jos įgyvendinimo pradžios tvirtinama švietimo teikėjo.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje