Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Biblioteka
Pasirinkta kategorija: Vaikų ugdymas » Informacinė medžiaga
Leidinyje pristatoma vertinga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patirtis Lietuvoje, pateikiama vaikui svarbių, patrauklių ir naudingų ugdymosi galimybių ir būdų, nusakomos pagrindinės nuostatos, kuriomis šiandien vadovaujamasi ugdant mažus vaikus.
Skaityti plačiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.
Skaityti plačiau
Rekomendacijos skirtos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, aukštųjų mokyklų ikimokyklinio ugdymo studijų programų studentams.
Skaityti plačiau
2005 metais Švietimo ir mokslo ministerija ir Pedagogų profesinės raidos centras vykdė projektą „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, kuriame dalyvavo 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, komandos.
Skaityti plačiau
Informacinis leidinukas tėveliams apie paslaugas ir privalumus, kuriuos mažiesiems teikia darželiai Lietuvoje.

Skaityti plačiau
Įvairiuose dokumentuose ir mokslinėje literatūroje randama įvairių švietimo kokybės sampratų. „Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijoje“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3219) teigiama, kad „Švietimo kokybės samprata yra kontekstuali ir kintanti.
Skaityti plačiau
Šios metodinės rekomendacijos skirtos padėti fiziniams ir / ar juridiniams asmenims, ketinantiems teikti ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą nevalstybinėse įstaigose. Leidinį sudaro 3 skyriai ir priedai.
Skaityti plačiau
Ankstyvoji intervencija vaikystėje (AIV) yra svarbi sritis tiek politiniu, tiek ir profesiniu požiūriu. Ji siejama su ankstyvojo amžiaus vaikų bei jų šeimų teise sulaukti jiems reikalingos pagalbos. 
Skaityti plačiau
Šios Metodikos tikslas – didinti ugdymo, švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams prieinamumą savivaldybėse, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą, sveikatos priežiūros ir ugdymo paslaugų kokybę ir lygias mokymosi starto galimybes. Metodika skirta savivaldybių ir seniūnijų administracijų vadovams ir kitiems specialistams, atsakingiems už vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų šeimų poreikių tenkinimą bei galimybių dalyvauti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme didinimą.
Skaityti plačiau
Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas remiantis politinėmis strateginėmis nuostatomis, į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių vadybos teorijomis, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo faktais bei subjektyviomis paslaugų gavėjų ir teikėjų nuomonėmis ir patirtimis.
Skaityti plačiau
ISBN: 978-9955-23-307-7  
Metai: 2009
Leidykla: Baltos lankos 
Puslapiai: 108 
Kalba: lietuvių 
Įrišimas: minkštas
Skaityti plačiau
ISBN: 978-9955-23-267-4  
Metai: 2009
Leidykla: Baltos lankos 
Puslapiai: 160 
Kalba: lietuvių 
Įrišimas: minkštas

Skaityti plačiau
Metodinis leidinys ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Skaityti plačiau
Šis leidinys turėtų padėti savivaldybių/ apskričių administracijos švietimo padalinių vadovams ir specialistams gerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos veiksmingumą, prieinamumą ir kokybę. 
Skaityti plačiau
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programa.
Skaityti plačiau
2001–2002 m.VPU Ikimokyklinės pedagogikos katedra organizavo Lietuvos vaiko brandumo mokyklai tyrimą, kuriame dalyvavo psichologės  doc. dr. V. S. Glebuvienė, doc. dr. B. Grigaitė, doc. dr. O. Monkevičienė, pedagogė lekt. A. Tarasonienė bei 14 edukologijos magistrančių.
Skaityti plačiau
Čia skelbiama Ugdymo plėtotės centro specialistų parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga.
Skaityti plačiau
Metodinėje medžiagoje pateikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams) modeliavimas, kurio paskirtis – pateikti galimus kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo ir koordinavimo modelius savivaldybėse, kompleksinės pagalbos organizavimo prioritetus ir gaires, siekiant padėti tarpinstitucinėms komandoms tikslingai ir kryptingai organizuoti, teikti ir koordinuoti kompleksinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams).
Skaityti plačiau
Šios dalies tikslas – pateikti  tris dokumentų projektus, padėsiančius savivaldybių administracijoms pasirengti dokumentus, jų teritorijoje reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams) tvarkas.
Skaityti plačiau
Leidėjas: Ciklonas
Išleidimo metai: 2007
Formatas: 15x21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 192
ISBN ar kodas: 9789955695684
Skaityti plačiau
Leidėjas: Ciklonas
Išleidimo metai: 2007
Formatas: 15x21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 60
ISBN ar kodas: 9789955695950
Skaityti plačiau
Tyrimas atliktas 2012 m. sausio – birželio mėn., tyrimo duomenys ir išvados bus panaudotos kuriant metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programoms rengti ir atnaujinant priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
Skaityti plačiau
Leidėjas: Ciklonas
Išleidimo metai: 2008
Formatas: minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 73
ISBN ar kodas: 9789955880059
Skaityti plačiau
Leidykla: Lucilijus
Išleista: 2009 m., Šiauliai
Viršelis: nėra duomenų
ISBN kodas: ISBN 978-9955-32-086-9
Skaityti plačiau
ŠOKLIUKAS - tai laikraštis, skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenei. Šio leidinio tikslas – rašyti apie tai, kas įdomu ir aktualu, pristatyti tai, kas nauja ir gali padėti dirbti su vaikais ir kviesti dalintis gerąja darbo patirtimi.
Skaityti plačiau
Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Ona Monkevičienė dalinasi įžvalgomis apie ikimokyklinio ugdymo darželyje naudą ir pridėtinę vertę.
Skaityti plačiau
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtos sveikatos priežiūros įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose metodinės rekomendacijos.
 
ISBN 978-9986-649-41-0
Skaityti plačiau
Apžvalgoje pateikiama ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata, įvairūs jos vertinimo ir tyrinėjimo aspektai, įvairių šalių patyrimas vertinant ikimokyklinio ugdymo kokybę,  trumpa Lietuvos situacijos analizė ir rekomendacijos.
Skaityti plačiau
Vilniaus lietuvių namuose 2014 m. rugsėjo 29-30 d. vyko konferencija „Kaip užtikrinsime kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo permąstymas“ , skirta savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą. 
Skaityti plačiau
Praktinės konferencijos savivaldybių švietimo padalinių vadovams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo permąstymas“, vykusios 2014 m. gruodžio 15-16 d., pranešimų medžiaga.
Skaityti plačiau